Cégünkrõl

Magyar
English
România

Márka Üdítőgyártó Kft. – Nyereményjáték Részvételi Feltételek

1. Általános rendelkezések

 

A Nyereményjátékok  (továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a Márka Üdítőgyártó Kft. (székhely: 6055 Felsőlajos, Márka ipartelep 1., továbbiakban: Szervező).

 

2. Nyereményjáték mechanizmus és részvételi feltételek

 

Nyereményjáték mechanizmus

 

A Szervező a markaudito Facebook oldalon nyereményjátékot hirdet az alább meghatározott játékszabályok alapján. A játék „JÁTSSZUNK” címmel fut.

 

A Szervező Facebook oldalán közzétett Nyereményjáték ideje alatt a felhasználóknak lehetősége van a Szervező által közzétett játékra felhívó bejegyzés alatt kommentben jelentkezni. A kommenteléssel egyúttal elfogadják a jelen Játékszabályzatban leírtakat, ezzel jelentkeznek az adott Nyereményjátékra, és részt vesznek a játékban.

 

A nyereményjáték a leírásban meghatározott ideig tart. Az ezután érkező kommentek már nem vesznek részt a játékban.

 

A Lebonyolító ezután kisorsol 1 db nyertest azok közül, akik a meghirdetett időintervallumban, a közzétett játékra felhívó bejegyzés alá beküldtek kommentben a helyes választ játékfelhívás szerint. A sorsolás gépi, nem nyilvános.

 

Részvételi feltételek:

 

A nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált Facebook profillal rendelkező, 14 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladat teljesítése, valamint jelen játékszabályzat elfogadása és betartása.

 

3. Kizárások

 

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Márka Üdítőgyártó Kft.. vezetőtisztség viselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk.685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a markaudito Facebook oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 

A Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a markaudito Facebook oldalon nyújtunk felvilágosítást.

 

A Nyereményjátékon való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

 

4. A nyertes kiválasztása

 

A Lebonyolító kisorsol 1 db nyertest azok közül, akik a markaudito Facebook oldalon fenti időszakban közzétett játékra felhívó bejegyzés alá megküldték a helyes választ. Az eredményhirdetést követő 3 munkanapon belül a nyertesnek jelentkeznie kell nevével és címével üzenetben. Ha ezen időtartamban nem jelentkezik a nyertes, helyette új nyertest sorsol a Lebonyolító.

 

6. A nyeremények átvételének feltételei

 

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

 

A nyertesekkel a Lebonyolító Facebookon keresztül veszi fel a kapcsolatot, mert a nyeremény eljuttatásához szükség van a nyertesek postacímének pontos adataira a felkéréstől számított 3 munkanapon belül.

 

Sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

 

7. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

 

A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények nyertesekhez való eljuttatásának postai költségei a Szervezőt terhelik. A nyeremények felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékosokat terhelik.

 

8. Adatkezelési tájékoztató

 

A Játék során megadott adatok kezelője a szervező Márka Üdítőgyártó Kft. mint adatkezelő. Az Adatkezelő elérhetőségei: Márka Üdítőgyártó Kft., (Székhely: 6055 Felsőlajos, Márka ipartelep 1. Email: info@markaudito.hu)

 

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a Játékos nyereményjátékban történő részvételét biztosíthassa, a nyereményjáték lebonyolításával, valamint a Nyeremények átadásával kapcsolatban a Játékosok személyes adatait kezelje.

 

Az adatkezelés jogalapja a Játékos kifejezett, önkéntes és tájékozott hozzájárulása. A Játékos a 2. pontban rögzítettek szerint, a Játékban történő részvétellel járul hozzá az adatkezeléshez. Azok, akik a Játékban részt vesznek, kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Szervező, mint adatkezelő a személyes adataikat kizárólag az adott Játékkal összefüggésben, a Pályázatok lebonyolítása során, valamint kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott Játékkal kapcsolatosan a markaudito facebook oldalon nyilvánosságra hozza.

 

Az adatkezelés során a Szervező az alábbi adatokat kezeli a Játékosról: teljes név, e-mail cím, Facebook ID, nyertesség esetén lakcím, telefonszám.

 

Az adatkezelés időtartama az adott Játék időtartama. A nyertes játékosok esetén a nyertes játékosok adatai a nyeremények átadását követő 5 évig megőrzésre kerülnek.

 

A Szervező a Játék lebonyolítása során Adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe. Az adatfeldolgozó a kezelt személyes adatok kapcsán bizonyos technikai műveleteket végez. A Játékok során a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó, hozzáfér a Játékos személyes adataihoz. A nyertes Játékos személyes adatai továbbításra kerülhetnek még a Játék lebonyolítása során esetlegesen igénybevett postai vagy futár szolgáltatóhoz is a nyeremények kézbesítése céljából.

 

A Szervező, mint adatkezelő a mindenkor hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően, azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az általános adatvédelmi rendelet (az ún. GDPR) rendelkezései alapján kezeli a Játékos személyes adatait.

 

A Játékost, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatosan:

 

Hozzáférési jog

 

A hozzáférés joga keretében a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről, azokhoz hozzáférhet, továbbá arról, hogy az Adatkezelő kezel-e és ha igen milyen személyes adatot a Játékosról

 

Helyesbítés illetve törlés, az adatkezelés korlátozásának joga

 

A Játékos jogosult kérelmezni, hogy téves, pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok kijavítását, helyesbítését végezze el az Adatkezelő illetve személyes adatainak törlését igényelheti. Ha a Játékos a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést a kérelemnek megfelelően korlátozhatja. Ha a Játékos vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. A Játékos kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi azok törlését. A Játékos előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés céljából, de a Játékos igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

 

Az adatainak hordozhatóságához való jog;

 

(Az adathordozhatósághoz való jog keretében a Játékos jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek – akár közvetlenül is - továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.)

 

Hozzájárulás visszavonásának joga

 

A Játékos részben vagy egészben bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét)

 

Ha a Játékos a fentiekben rögzített jogokkal élni szeretne vagy az adatkezelés kapcsán bármilyen kérdése merül fel, esetleg bármilyen panasza merülne fel az adatkezeléssel kapcsolatosan az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailben az alábbi elérhetőségeken: Székhely: 6055 Felsőlajos, Márka ipartelep 1.; Email: ;

 

Amennyiben a Játékos a személyes adatainak kezelése során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

 

- közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül;

 

- az érintett felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400

 

- bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A Játékos jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelemdíjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlap nyújt tájékoztatást: https://www.naih.hu/

 

A jelen Játékban történő részvétel, valamint a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, ugyanakkor, ha a Játékos nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez úgy a részvétele a Játékban nem lehetséges. Ha Játékos a Játék időtartama alatt illetőleg a nyeremény átadása előtt adatainak törlését vagy korlátozását kéri, vagy visszavonja az adatkezeléshez történő hozzájárulását, akkor a Játékból kizárásra kerül.

 

9. Felelősség kizárása

 

A Nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését.

 

Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a Promócióból. Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A Promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban sem a Szervezőtőtől, sem a Lebonyolítótól nem követelheti.

 

A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a vetélkedőt a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

 

A Nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.

 

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

 

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

 

A játékosok feltöltött tartalmaikkal a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

 

Márka Üdítőgyártó Kft.

 

Szervező

 

Felsőlajos, 2020.november 5.